Allmänna villkor

Vid användande av Notyfiles onlinetjänster gäller följande allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2021-03-08.

1. Bakgrund

Notyfile är en tjänst för företag som samlar kundinformation applikationsbaserat verktyg. Informationen som läggs upp samlas under respektive inlogg. Genom detta verktyg får du som användare åtkomst och samlad bild av allt som rör din kund i olika så kallade moduler. Dessa moduler är bland annat avtalshantering, prospektverktyg, offertverktyg, möten, dialer, dashboards m.m.

2. Allmänt och definitioner

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Notyfile och sådan fysisk person / företag som använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor och förklarar även att densamme tagit del av den information som presenteras. Om Användaren inte godkänner villkoren och reglerna i dessa Allmänna villkor ombeds Användaren att inte använda Tjänsten.

”Allmänna villkor”

Dessa allmänna villkor.

”Användaren”

Den fysiska person / företag som använder Tjänsten.

”Användarkonto”

Det personliga konto som Användaren registrerar i applikationen för att kunna använda Tjänsten.

”Applikationen”

app.notyfile.se, den webbaserade plattform från vilken Tjänsten tillhandahålls och från vilken Tjänsten är åtkomlig för Användaren.

”Inloggningsuppgifter”

Det användarnamn och det lösenord som Användaren tilldelas i samband med registreringen av sitt Användarkonto.

”Tjänsten”

Den tjänst som tillhandahålls av Notyfile för Användaren via Applikationen.

”Tredjepartshemsidor”

Hemsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på Webbsidan.

3. Villkorsändring

Notyfile äger rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att (i) Användaren tillsänts skriftligt meddelande om ändringen, (ii) ändringen publicerats på Webbsidan eller (iii) Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Om användning av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar löpt ut anses Användaren ha accepterat de nya villkoren.

4. Registrering av Användarkonto

Användandet av Tjänsten kräver att Användaren har registrerat ett Användarkonto på Webbsidan eller via Applikationen samt accepterat dessa Allmänna villkor. När Användaren registrerar ett Användarkonto ges möjlighet för Notyfile att inhämta information om Användaren från tredje part så som banker eller offentliga register. Denna information kan innefatta personuppgifter och behandlas enligt PuL samt enligt vad som framgår av punkt 5 och 16 i dessa villkor. Användarkontot är personligt och får endast användas av Användaren personligen, därmed är det inte tillåtet att vara flera användare på ett och samma Användarkonto. Begäran om att teckna eller avsluta en tjänst kopplas juridiskt till personnumret som finns angivet på Användarkontot. Vid registreringen krävs det att Användaren uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter som registreringen kräver, särskilt personnummer och en giltig e-postadress. Användaren är skyldig att hålla aktuell information i sitt Användarkonto uppdaterad och korrekt, samt i händelse av förändring, att korrigera uppgifterna utan dröjsmål. Användarkontot kan inte överlåtas eller ärvas. Vid registreringen anger Användaren sina personliga Inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna kan när som helst ändras av Användaren. Användaren ansvarar för att Användarkontot används enbart av Användaren själv, och är i detta syfte skyldig att hålla Inloggningsuppgifter hemliga och utan åtkomst för obehöriga. Användaren ska omedelbart underrätta Notyfile för det fall någon obehörig person har kommit över sådan information som Användaren är skyldig att hålla skyddad i enlighet med denna bestämmelse. Användarkontot är aktivt fram till den dagen då 1. Användaren avregistrerar sig som Användare, 2. Notyfile stänger av Användaren från Tjänsten eller 3. Då Tjänsten stängs ner av Notyfile

5. Integritet, sekretess och datahantering

Notyfile sparar data i den mån det är nödvändigt för Användaren att använda tjänstens nuvarande och kommande funktioner. Dessa data innefattar, utöver personuppgifter, information hämtad från tredje part och/eller information som Användaren manuellt angett i tjänsten. Notyfile kan hämta information från externa register för att underlätta användandet av tjänsten, exempelvis folkbokföringsadress.  Användaren kan när som helst begära att Notyfile slutar spara data och tar bort de data som finns sparad kring Användarens Användarkonto. Begäran om detta skall ske skriftligt enligt direktiven i punkt 20.  Notyfile säljer eller delger aldrig personlig data som sparats genom att Användaren nyttjar Tjänsten. Notyfile lovar att data som exponeras för tredje part alltid är aggregerad och anonymiserad. Hantering av personuppgifter förtydligas i punkt 16.

6. Tjänsten

Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsida och Applikationer. Tjänsten är webbaserad och det kan därmed tillkomma trafikavgifter till Användarens dataleverantör. SMS trafik debiteras utöver priset för paketen e-signering. pris per sms är 0,8 SEK exklusive moms.

Notyfile har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Notyfile finner lämpligt. Notyfile har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls. Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från Notyfile eller företagets samarbetspartners. Om Användaren accepterar erbjudande från tredje part gäller tredje parts villkor. Det är Användarens ansvar att sätta sig in vad externa villkor innefattar. Notyfile ansvarar för att eventuella erbjudanden ej uppfattas som stötande samt uppfyller företagets riktlinjer.

7. Användning av Tjänsten

Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa Allmänna villkor erhåller Användaren en icke-exklusiv rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användaren ska vidare följa de instruktioner som Notyfile tillhandahåller för användandet av Tjänsten.  Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till Notyfile. Notyfile ska då utan dröjsmål spärra Användarkontot från vidare användning. Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Notyfile vid var tid har angivit i Tjänsten. Notyfile äger rätt att ändra gällande säkerhetsföreskrifter. Sådana ändringar träder i kraft i samband med att de publicerats på Webbsidan. Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Notyfile för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Notyfile för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot dessa Allmänna villkor.

8. Begränsad tillgång till Tjänsten

Notyfile garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan störas av faktorer utanför Notyfile kontroll och Notyfile lämnar därmed inte några garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Notyfile har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. I de fall nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Notyfile har Notyfile även rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten. Användare ska snarast möjligt informeras om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende. Notyfile äger rätt att närsomhelst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren misstänks bryta mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medföra skada för Notyfile, Tjänsteleverantör, organisation, annan användare eller annan person. Notyfile avgör på egen hand om Användare kan antas ha brutit mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor.

9. Immateriella rättigheter

Notyfile äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att Notyfile är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren. Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan. Allt innehåll på Webbsidan såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör Notyfile eller leverantören av innehållet, exempelvis Tjänsteleverantörer eller organisationer. All obehörig användning eller distribution av innehållet på Webbsidan som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Allmänna villkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

10. Tredjepartshemsidor

Webbsidan och applikationer kan innehålla länkar till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Notyfiles kontroll och ansvar. Notyfile ansvarar ej för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av de tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor. Notyfile uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

11. Cookies

En cookie är en passiv textfil som lagras av webbläsaren på Användarens dator eller annan enhet vid uppkoppling mot Webbsidan. Notyfile använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt i syfte att inhämta information såsom statistik av Användarens eller andra användares användning av Tjänsten. Användaren godkänner användandet av cookies. Användaren har även möjlighet att neka mottagandet av cookies i sin webbläsare, vilket kan påverka Tjänstens funktionalitet negativt.

12. Hantering av personuppgifter

Notyfile är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av sådan information som lämnas av Användaren till Notyfile eller som erhålls av Notyfile från Tjänsteleverantörer eller organisationer, exempelvis namn, personnummer adressuppgifter samt uppgifter om Användarens avtal med Tjänsteleverantörer eller organisationer. Personuppgifter behandlas av Notyfile enbart i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Användaren samtycker genom användandet av Tjänsten till den behandling av personuppgifter som sker i sådant syfte. Användare samtycker även genom användandet av Tjänsten att personuppgifter får utlämnas av Notyfile till Tjänsteleverantörer eller organisationer för att Notyfile ska kunna uppfylla Användarens begäran om köp, beställning eller uppsägning av avtal och/eller medlemskap med Tjänsteleverantörer eller organisationer. Användaren har rätt att en gång per år få reda på vilka uppgifter om Användaren som behandlats av Notyfile genom att vända sig till Notyfile på de kontaktuppgifter som anges i punkt 16. Användaren har även rätt att återkalla lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Ett upphörande av sådan behandling kan dock innebära att Notyfile inte fortsättningsvis kan tillhandahålla Tjänsten till Användaren eller ingå och/eller säga upp avtal och/eller medlemskap med Tjänsteleverantörer eller organisationer för Användarens räkning. Meddelande om ett återkallande av samtycke ska lämnas skriftligen på någon av de adresser som anges i punkt 20. Avseende sådana uppgifter som Användaren, inom ramen för nyttjandet av Tjänsten lämnar ut till Tjänsteleverantören/organisationen ansvarar Tjänsteleverantören/organisationen såsom personuppgiftsansvarig för att behandlingen av Användarens personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

13. Ansvarsbegränsning och friskrivning

Notyfile tar inget ansvar för den aktivitet som sker i Tjänsten och inte heller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Notyfile är därför aldrig skyldig att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande; inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens eller andra användares användande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Tjänsteleverantören/organisationen. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Notyfiles skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

14. Anspråk från tredje man

Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Notyfile med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta Notyfile för alla kostnader som Notyfile ådrar sig på grund av sådant anspråk. Notyfile ska underrätta Användaren inom skälig tid från tidpunkten då anspråk framställdes. Underrättelse ska ske skriftligen.

15. Force majeure

Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

16. Kommunikation

Användaren accepterar att all kommunikation från Notyfile, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt. För frågor gällande Tjänsten, dessa Allmänna villkor eller i förekommande fall behandling av personuppgifter, ombeds Användaren att vända sig till Notyfile. Notyfiles kontaktuppgifter är: Adress Notyfile AB Nygatan 16B, 702 11 Örebro, E-mail: hello@notyfile.se Telefon: +46 (0) 10-3305650

17. Meddelanden

Meddelanden till den andra parten ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast uppgivits av den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det 1. avlämnats med bud, vid avlämnandet, 2. avsänts med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller 3. avsänts med e-post, dagen för avsändandet.

18. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

19. Uppsägning

För att avsluta tjänsten skall officiell uppsägning inkomma via e-post, alternativt per brev. Uppsägningstiden är 3 månader.

20. Överlåtelse

Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Oavsett vad som stadgas i föregående meningar har Notyfile alltid rätt att överlåta avtalet till ett bolag i förhållande till vilket Notyfile befinner sig i ett koncernförhållande.

21. Tillämplig lag och tvistelösning

På avtalet mellan Användaren och Notyfile, i förekommande fall dessa Allmänna villkor, ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår mellan Användaren och Notyfile ska avgöras i allmän domstol.

22. Tredje part och överföring av data

Redan innan GDPR blev känt jobbade vi hårt med datasäkerhet och hantering av data. Vi har en klar struktur för hur detta hanteras och tydlig dokumentation.

All data lagras på Google Cloud Platform (GCP) som i sin tur följer kraven i Europa.

Notyfile använder och överför information som tas emot från Google API:er till annan app och följer Googles användarpolicy för API-tjänster, inklusive kraven för begränsad användning.

Vill du läsa mer om hur våra tredjeparts system jobbar med GDPR kan du läsa här:

GCP (Google) https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Scrive https://scrive.com/terms